Menu Zavrieť

PODPORA PRE SZČO: NOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

finančný príspevok

Počuli ste už o projekte „Pracuj, zmeň svoj život?“ Tento projekt z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR so sebou prináša možnosť získať od štátu jednorázovo finančný príspevok vo výške 5 600 EUR.

Finančný príspevok je možné použiť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacih s prevádzkovaním samostatne zárobkovej činnosti (SZČ), ak splníte nasledovné podmienky:

 • Boli ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac.
 • Písomne ste požiadali o poskytnutie príspevku a predložili ste doklady uvedené ako prílohy k žiadosti.
 • Budete minimálne 2 roky nepretržite prevádzkovať SZČ.
 • Máte splnené povinnosti podľa ustanovenia § 70 ods. 7 Zákona o službách zamestnanosti. V praxi to znamená, že platíte daň, odvody do zdravotnej, sociálnej poisťovne či povinné príspevky na dôchodkové sporenie. Ďalej ste neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania, nemáte voči úradu finančné záväzky, nie ste v konkurze, likvidácií/nútenej správe. Nemáte tiež evidované neuspokojené nároky zamestnancov, právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, pomoc a podporu.

Finančný príspevok: ako oň požiadať?

 • Žiadosť môžete podať najneskôr do 4.12.2020.
 • Žiadosť a prílohy musia byť predložené na požadoavných formulároch. Elektronická verzia formulárov je k dispozícií na webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Žiadosť sa spolu s prílohami predkladá v 1 origináli na príslušný úrad, v pôsobnosti ktorého sa vytvára pracovné miesto.

Prílohy k žiadosti, na ktoré nezabudnite

 • Podnikateľský zámer s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie SZČ podľa predpísanej osnovy.
 • Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí/neposkytnutí príspevku na SZČ v rámci iných aktívnych opatrení na trhu práce.
 • Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis.
 • Vyhlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie uchádzača o zamestnanie žiadateľ podnikal, resp. vykonával alebo prevádzkoval SZČ/nepodnikal, resp. nevykonával alebo neprevádzkoval SZČ.
 • Doklad osvedčujúci, resp. oprávňujúci žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ alebo úradne potvrdenú kópiu žiadosti o vydanie dokladu právňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ.
 • Žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť, predkladá úradu aj právoplatné rozhodnutie o prerušení/pozastavení živnosti.

Ako preukážete využitie finančného príspevku?

 • Príslušnými dokladmi vedenými v daňovej evidencii, najmä faktúry, dodacie listy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady o úhrade zakúpeného produktu/výrobku, bločky z registračnej pokladnice, originály výpisov z bankového účtu, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a iné.
 • Mesiac pred ukončením povinného dvojročného prevádzkovania SZČ predkladá úradu všetky doklady o použití príspevku do plnej výšky 5 600 €.
 • Oprávnenými sú výdavky, ktoré vznikli príjemcovi príspevku v súvislosti so začatím a prevádzkovaním SZČ, vynaložené od prvého dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ označeného v príslušnom doklade osvedčujúcom žiadateľa k prevádzkovaniu SZČ, použité najneskôr do dátumu posledného dňa 22. mesiaca odo dňa začatia prevádzkovania SZČ.
 • Výdavky použité po tomto termíne sú neoprávnené. Za neoprávnené sa považujú i výdavky na mzdu, dobrovoľné preddavky do sociálnej poisťovne, výdavky vynaložené v rámci exekučných konaní.
 • Finančný príspevok nemôže byť poskytnutý SZČO ani na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z iných verejných zdrojov.
 • Príjemca príspevku zároveň predkladá na príslušný úrad dve písomné správy (o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého finančného príspevku).
 • Prvú písomnú správu predkladá príjemca najneskôr do konca 13. mesiaca od začatia prevádzkovania SZČ.
 • Druhú záverečnú písomnú správu vrátane dokladov o použití vyplateného finančného príspevku predkladá príjemca najneskôr do posledného dňa 23. mesiaca od začatia prevádzkovania SZČ.
 • Lehota na predloženie dokladov sa považuje za splnenú, ak sú doklady doručené na príslušný úrad, najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty.

Kedy musíte finančný príspevok vrátiť?

 • Ak prestanete prevádzkovať SZČ pred uplynutím 2 rokov.
 • Ak sa preukáže, že ste finančný príspevok nepoužili na účel, na ktorý bol poskytnutý.
 • Ak ste najneskôr do 30 dní od uzatvorenia dohody nedoložili úradu doklad osvedčujúci k oprávneniu pre výkon SZČ.
 • Ak nepredložíte úradu príslušné fotokópie účtovných dokladov, originálov o čerpaní poskytnutého príspevku preukazujúcich vynaložené náklady, záverečnej správy o prevádzkovaní SZˇ4 a o čerpaní vyplateného príspevku.

Máte viac otázok alebo potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.