Menu Zavrieť

Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľov

Rizikové situácie vznikajú vo firemnom prostredí oveľa častejšie ako v osobnom živote. Žiaden podnikateľ by teda nemal ochranu pred rizikami, ktoré mu hrozia, zanedbávať. Čo všetko zahŕňa poistenie pre malých a stredných podnikateľov?

Môžete mať poistenú nehnuteľnosť a priestory, ktoré využívate na podnikanie

Tento druh poistenia kryje škody spôsobené akoukoľvek udalosťou na poistenej budove. Pri podnikaní v prenajatých priestoroch možno poistiť aj škodu na stavebných úpravách realizovaných podnikateľom z vlastných zdrojov. 

Môžete mať poistený hnuteľný majetok

V rámci tohto poistenia možno poistiť výpočtovú techniku, stroje, strojové zariadenia, nábytok alebo ďalšie zariadenie firmy. Tiež veci v prenájme, zásoby (od surovín cez polotovary, výrobky až po tovar v predajni), finančnú hotovosť, ale aj veci zamestnancov či umelecké predmety.

Môžete mať poistené aj prerušenie prevádzky

Toto poistenie je užitočné v čase, keď firma nemôže pokračovať v prevádzke alebo je jej prevádzka obmedzená v dôsledku škody na poistenom majetku. Poistenie kryje ušlý zisk aj fixné náklady firmy.

Môžete mať poistenú zodpovednosť a to:

všeobecnú zodpovednosť

Je najlepšou cestou, ako zmierniť škody, ktoré spoločnosť alebo jej zamestnanci spôsobia tretej osobe a za ktoré zodpovedajú v zmysle zákona. Vrámci poistného plnenia sa dajú kryť aj :

 • škody na vnútornom aj vonkajšom osvetlení vrátane skla
 • vonkajšie stavebné súčasti bez ohľadu na ich prístupnosť z okolia
 • spätné vystúpenie odpadovej vody, ako aj pohyb snehu a ľadu na streche

– škody spôsobené únikom vody zo strešných žľabov a z voľne vedúcich vonkajších zvodov

 • ak je poistený povinný odviesť DPH za odcudzenú vec, je súčasťou poistného plnenia aj táto daň
 • náklady na odvrátenie hroziacej škodovej udalosti do 10 % z poistnej sumy 
 • náklady na vypratanie miesta po škodovej udalosti do 5 % a to aj nad výšku poistnej sumy
 • 10 000 € na škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 • 1000 € na náklady na uniknutú vodu a ďalších 1 000 € na náklady na samotnom poškodenom vodovodnom zariadení

Pripoistiť sa dá:

 • preprava vlastných zariadení a zásob vrátane prekládky, nakládky a vykládky sa vzťahuje na územie Slovenska, ako aj Česka, Rakúska, Poľska a Maďarska

– preprava sa vzťahuje aj na krádež (nutné prekonanie prekážky) zo zaparkovaného auta, ak bol majetok uzamknutý v batožinovom priestore. Pri odcudzení je limitom krytia spôsob zabezpečenia, ktoré bolo prekonané.

zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom

Ani pri najväčšej vôli nemožno vždy odhaliť skryté chyby výrobkov. Preto je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom skutočne užitočným poistením.

environmentálnu zodpovednosť

Firmy, ktorých činnosť môže narušiť životné prostredie, musia zo zákona zabezpečiť finančné krytie environmentálnej škody alebo sa proti tejto hrozbe poistiť. Za environmentálnu škodu sa považuje škoda na chránených druhoch a biotopoch, na vode a na pôde.

 • zodpovednosť za činnosť obce a mesta

V prípade škody spôsobenej mestom a obcami sú kryté škody na zdraví, na veciach, na zvieratách, ušlý zisk v prípade škody na zdraví a veci, náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zachraňovanie náklady, ďalej náklady za zistenie rozsahu a príčin škody a tiež náklady právneho zastúpenia 

 • zodpovednosť za škodu školy

Tu sú kryté škody spôsobené žiakom, študentom a deťom v dôsledku činností a prevádzky školských zariadení, jedální a školských internátov ale aj počas mimoškolských aktivít, branných cvičení, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov a počas školy v prírode.

Súčasťou poistenia podnikateľov býva aj technická asistencia

Môžete využiť asistenčnú službu, ktorá za vás zorganizuje a uhradí efektívnu pomoc pri riešení škodovej udalosti. Široké portfólio technických asistenčných služieb predstavuje nielen pomoc pri odstránení havarijného stavu, ale aj zabezpečenie majetku po škodovej udalosti a mnohé ďalšie služby.

Pre lepšiu predstavu ide o:

– Technickú haváriu – výjazd technickej služby v profesiách inštalatér, plynár, sklenár, kúrenár, elektrikár, pokrývač a kominár

– Zabuchnutie dverí vrátane prípadnej výmeny zámky

– Dezinsekciu, dezinfekciu, deratizáciu

– Stráženie miesta poistenia

– Prenájom stroja alebo prístroja, ktorý je porovnateľný s poškodeným poisteným predmetom 

 • Núdzovú telefónnu linku
 • Náhradné priestory

– Ostatné asistenčné služby – oznámenie poistnej udalosti, poskytnutie kontaktu na dodávateľov služieb

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.